Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Přehled sociálních služeb pro seniory

Mnoho životních situací lze na počátku řešit kombinací různých forem pomoci přímo u vás doma, přestože se to na první pohled zdá nemožné. Podívejte se na náš přehled sociálních služeb pro seniory.

Je běžné, že časem bude každý z nás potřebovat více péče a pomoci při každodenních činnostech. Také můžeme pociťovat větší potřebu kontaktu s lidmi. S tím nám kromě našich blízkých mohou pomoci i sociální služby.

Sociálních služeb je velké množství, například služby poradenské, terénní, asistenční, služby denních stacionářů, domovů pro seniory a mnoho dalších. Zaměření sociálních služeb určuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Za ideální je přitom považováno, když jsou senioři nebo osoby se zdravotním znevýhodněním nejprve podporovány zajištěním dopomoci při běžném životě ve svém domácím prostředí. Podle potřeb klienta potom mohou nabírat na intenzitě a časovém rozsahu.

Z mnohaleté praxe na poli poradenství i poskytování sociálních služeb se nám osvědčilo:

  • dopředu si pojmenovat oblasti a činnosti, které vám dělají v běžném životě potíže a jsou důvodem, proč uvažujete o pomoci další osoby;
  • rozmyslet si dopředu, jak byste si pomoc představovali – kde, jak často i jakým způsobem;
  • řešit nejprve možnosti služeb, které přijdou za vámi domů – až pokud je nelze realizovat ani kombinovat, hledat služby ambulantní a pobytové;
  • oslovovat nejprve spádové služby podle místa vašeho trvalého bydliště, pobytové služby i v místě, které máte rádi a kde to znáte;
  • nenechat hledání pomoci na poslední chvíli.

Sociální služby mají tři formy poskytování.

První možností jsou terénní sociální služby, které jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji doma. Nejčastěji se jedná o seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním, které žijí doma, v bytě či domě, v jejich životě se objevují činnosti, které jim začínají dělat potíže, a potřebují pomoc druhé osoby. Zpravidla to potom chodí tak, že pracovníci pečovatelské služby či osobní asistenti s klientem tráví určený čas nebo pomohou s činností, se kterou potřebuje dopomoci (může se jednat o nákup, úklid v domácnosti či pomoc s hygienou).

Terénní sociální služby

Pečovatelská služba

Pečovatelé dochází do domácností a ve vymezeném čase mohou pomoci s činnostmi, které seniorovi činí potíže nebo je již sám nezvládne. Nejedná se pouze o dovážku obědů, ale i obstarání nákupů, pomoc při přípravě stravy nebo běžný úklid v domácnosti. Pracovník pečovatelské služby může pomoci i s prováděním hygieny (koupáním, použitím WC) a oblékáním. Klient může využít i pomoci s vyřizováním na úřadech či doprovodu při procházkách venku. Před kontaktováním pečovatelské služby je dobré zkusit vytipovat konkrétní činnosti, které seniorovi v životě dělají potíže a s jejichž vykonáváním by chtěl od pečovatelské služby pomoci.

Osobní asistence

Služba, která zajistí pomoc v domácím prostředí klienta ve sjednaném čase. Osobní asistence není sjednávána na konkrétní úkony jako pečovatelská služba, ale na čas, po který bude u seniora přítomen osobní asistent a pomůže mu s činnostmi, které bude v danou dobu vykonávat a potřebuje s nimi pomoci.

Základním rozdílem mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je, že pečovatelskou službu si klient nasmlouvá na konkrétní činnosti, se kterými potřebuje pomoci. Osobní asistenci sjednává na určitý počet hodin denně, kdy je s klientem v jeho bytě či domě osobní asistent, a v tento čas pomáhá klientovi.

Sociální služby ambulantní

Cílovou skupinou těchto služeb jsou senioři či osoby se zdravotním znevýhodněním, které jsou ohroženy nedostatkem sociálních kontaktů a nemohou nebo nechtějí zůstat po celý den sami ve svém domácím prostředí. Ambulantní služby jsou řešením i v případě, že o seniora či osobu zdravotně znevýhodněnou pečuje někdo z jeho blízkých a při péči v průběhu dne pracuje. Klient potom za ambulantními službami dochází nebo je dopravován, ale není zde ubytován. Mezi ambulantní sociální služby řadíme:

Sociální rehabilitace

Soubor takových činností, které pomohou k nácviku soběstačnosti nebo k procvičování klientových schopností. Cílem je dosažení maximální míry soběstačnosti. Užitečná může být například ergoterapie (mimo jiné pomáhá rozvíjet a cvičit činnosti v běžném životě), trénování paměti (jako prevence zapomínání) nebo reminiscenční terapie (jako pomoc při vybavování vzpomínek).

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Jedná se například o dílny rukodělných činností (podporující jemnou i hrubou motoriku), zájmové kluby či vzdělávací kurzy. Jejich cílem je podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením.

Centra denních služeb

Vhodná služba v případě, že blízká rodina je část dne v zaměstnání a senior nechce být celý den jen doma, ale chce trávit čas ve společnosti svých vrstevníků. Centra denních služeb poskytují ve svých otevíracích hodinách nejen služby aktivizační (zájmové kroužky, trénování soběstačnosti), ale také po dobu přítomnosti v centru mohou klientovi zajistit stravu nebo pomohou s osobní hygienou a péčí o sebe sama.

Denní stacionáře

Poskytnou seniorovi denní pobyt s aktivitami mezi vrstevníky, ale také odbornou pomoc například při oblékání, stravování, osobní hygieně, pokud už vzhledem ke zdravotnímu stavu nemůže klient zůstat v průběhu dne sám doma.

Pokud člověk cítí, že potřebuje péči druhé osoby ve větším časovém rozsahu, tedy celodenně, nabízejí se jako vhodné služby pobytové. Klienty pobytových sociálních služeb se stávají senioři nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, které již ani za podpory druhé osoby nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí. V pobytových službách opouští klient (nejčastěji natrvalo) svůj domov a je ubytován v pobytovém zařízení, kde má zajištěnou stravu, aktivity a celodenní pomoc a péči, kterou potřebuje.

Pobytové služby

Domovy pro seniory

Dlouhodobé sociální služby, které může klient vyhledat v případě, že jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a není již možno ji dlouhodobě poskytovat v jeho domácím prostředí ani za pomoci jiných služeb, např. pečovatelské služby, osobní asistence ani jinými kombinacemi. Nejčastěji jsou obyvateli domovů pro seniory lidé, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo klienti obtížně se pohybující.

Domovy se zvláštním režimem

Vhodné pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí či jiným jejím typem a v domácím prostředí již není možnost pomoc zajistit. Poskytování této služby je přizpůsobeno specifikům onemocnění demencí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zde uvádím kvůli tomu, že občas nastane situace, kdy klient potřebuje dlouhodobou pobytovou sociální službu, nemůže již nadále zůstat ve svém domácím prostředí, ale ještě nedosahuje důchodového věku, a tudíž nemá nárok na umístění v domově pro seniory. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nikoliv věku, což činí hlavní rozdíl mezi nimi a domovy pro seniory.

Chráněné bydlení

Může klient vyhledat v případě, kdy souhlasí s přestěhováním se z domácího prostředí do bytu poskytovaného službou chráněné bydlení. Byty chráněného bydlení poskytují na místě organizovanou pomoc, pokud člověk potřebuje pomoc druhé osoby. Mezi služby poskytované v chráněném bydlení jsou kromě poskytování samotného ubytování a pomoci při zajištění stravy, hygieně nebo chodu domácnosti i možnost navštěvovat v místě vzdělávací akce nebo ordinaci praktického lékaře.

Poradenství

Pokud hledáte rady či tipy, kam a na koho se obrátit, pokud vám dělá potíže orientovat se v sociálních službách či příspěvcích, existují služby poradenství:

Základní sociální poradenství

Na tuto službu se můžete obrátit u jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb, nejčastěji přímo u sociálních pracovníků. Poskytnou vám základní informace o možnostech řešení vaší nepříznivé životní situace. Informovat se můžete i na sociálních odborech úřadů – u sociálních pracovníků měst a obcí.

Odborné sociální poradenství

Jedná se o tzv. poradny, které bývají úzce zaměřeny na skupinu občanů, kterým pomáhají. Existují poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením (lidé, kteří mají zdravotní omezení, ale jsou v produktivním věku), případně poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí.

Telefonické linky

V případě, že člověk, který zvládá život v domácím prostředí, je v jeho silách si většinu věcí obstarat sám, ale přeci jen chce mít jistotu, že když bude potřebovat, tak za ním někdo co nejrychleji přijede nebo poskytne pomoc, je možnost využít služeb telefonických linek:

Telefonická krizová pomoc

Jedná se nejčastěji o služby tzv. krizových linek, kde se člověk může telefonicky informovat na možnosti řešení své nepříznivé životní situace, pokud se v ní nachází a potřebuje pomoci s jejím řešením.

Tísňová péče

Je určena těm, kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě, že se jim náhle zhorší zdravotní stav. Služby tísňové péče fungují nejčastěji formou S.O.S. přívěsků, tlačítek, telefonických linek nebo i kamerového systému instalovaného v domácnosti seniora. Tato služba na dálku monitoruje seniora 24 hodin 7 dní v týdnu. Nabízí i služby jako pravidelné obvolávání, kontrolu kamerového systému nebo uložení klíčů od domácnosti seniora pro případ ztráty.

Krátkodobé služby

Je skvělé, když se rodina o svého seniora může postarat a pečovat v domácím prostředí. Může ale nastat situace, kdy by si například rádi naplánovali týdenní dovolenou, ale zároveň mají obavy, kdo se postará o jejich seniora. Zde se nabízí možnost využití služeb:

Odlehčovací služby

Jsou krátkodobé pobytové služby, které můžete vyhledat v případě, že o vás v domácnosti pečuje jiná osoba a například z důvodu její dovolené se o vás nebude mít po tuto dobu kdo postarat. Odlehčovací služba vám poskytne celodenní ubytování, stravu a pomoc.

Týdenní stacionáře

Jsou služby, které poskytují několikadenní pobyty v případě, že senior potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Klient může této služby využít v případě, že mu péči v domácím prostředí poskytují například blízcí, ale jsou v pracovních dnech zaměstnáni a nemohou pomoc poskytnout po celý den. Služba týdenního stacionáře poskytne po dobu několika dnů nepřetržitou pomoc druhé osoby, a to ve dne i v noci. Nejčastěji je služba poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku. Víkendy senior tráví ve svém domácím prostředí.

Všechny kontakty na jednotlivé služby najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sue Ryder. Jsme nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Jdeme s vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří, pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči individuálně přizpůsobujeme, provázíme v závěru života.

Poradenský portál je naší odpovědí na časté dotazy týkající se stáří. Nabízíme vám pohled na stáří z více stran a věříme, že zde najdete jak aktuální informace, tak rady profesionálů, které vám pomohou při řešení životních situací.


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.